حداقل سه حرف برای جستجو وارد کنید...
به ایران معدن، معدن معادن ایران خوش آمدید!

مرمراراگونيتي شرشر

وضعیت معدن
نوع معدن
درباره این معدن
مشخصات معدن مرمراراگونيتي شرشر واقع در استان خراسان رضوی تولید کننده عدم انتخاب، مرمر و مرمر آراگونیتی در ایران معدن.

اطلاعات محصولات معدن
نوع محصول معدن
محصولات معدن
اطلاعات جغرافیایی
استان
بخش استان تبادکان
شهر مرتبط مشهد
آدرس 27 ک ش ش مشهد