حداقل سه حرف برای جستجو وارد کنید...
به ایران معدن، معدن معادن ایران خوش آمدید!

ابوالخير

وضعیت معدن
نوع معدن
درباره این معدن
مشخصات معدن ابوالخير واقع در استان خراسان رضوی تولید کننده عدم انتخاب و مرمریت در ایران معدن.

اطلاعات محصولات معدن
نوع محصول معدن
محصولات معدن
اطلاعات جغرافیایی
استان
بخش استان میان جلگه
شهر مرتبط نیشابور
آدرس 50ک ج ش نیشابور