حداقل سه حرف برای جستجو وارد کنید...
به ایران معدن، معدن معادن ایران خوش آمدید!

سنگ چيني فرزنه تايباد

وضعیت معدن
نوع معدن
درباره این معدن
مشخصات معدن سنگ چيني فرزنه تايباد واقع در استان خراسان رضوی تولید کننده عدم انتخاب و مرمریت در ایران معدن.

اطلاعات محصولات معدن
نوع محصول معدن
محصولات معدن
اطلاعات جغرافیایی
استان
بخش استان كرات
شهر مرتبط تایباد
آدرس 42 ك ج غ تایباد