حداقل سه حرف برای جستجو وارد کنید...
به ایران معدن، معدن معادن ایران خوش آمدید!

پلام سوسن

وضعیت معدن
درباره این معدن
مشخصات معدن پلام سوسن واقع در استان خوزستان تولید کننده عدم انتخاب و مرمریت در ایران معدن.

اطلاعات محصولات معدن
نوع محصول معدن
محصولات معدن
اطلاعات جغرافیایی
استان
بخش استان سوسن
شهر مرتبط ایذه
آدرس B=49 53 50,31 59 45,C=49 53 20,31 59 45.D=49 53 20,31 59 15وA=49 53 50,31 59 15